Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4367%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 9%
Egna kontakter 9 21%
Genom en institution 22 51%
Annat 5 12%
Ej svar 3 7%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 25 58%
Nej 17 40%
Ej svar 1 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 7%
Relevant 12 28%
Mycket relevant 28 65%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 7%
20-25 17 40%
> 25 23 53%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 5%
75 % 20 47%
100 % 21 49%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 19%
5-15 10 23%
15-25 12 28%
> 25 11 26%
Ej svar 2 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 18 42%
Mycket 24 56%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 8 19%
Mycket 33 77%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 21 49%
Mycket 21 49%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 8 19%
Mycket 34 79%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 3 7%
Nöjd 19 44%
Mycket nöjd 20 47%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 9 21%
Nöjd 15 35%
Mycket nöjd 18 42%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 12 28%
Nöjd 16 37%
Mycket nöjd 14 33%
Ej svar 1 2%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 19%
Nöjd 14 33%
Mycket nöjd 21 49%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 14%
Nöjd 21 49%
Mycket nöjd 15 35%
Ej svar 1 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 8 19%
Nöjd 8 19%
Mycket nöjd 20 47%
Ej svar 5 12%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 13 30%
Nej 25 58%
Ej svar 5 12%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 31 72%
Nej 0 0%
Kanske 10 23%
Ej svar 2 5%