Rapport för utvärdering av examensarbete - B

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Bioteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3970%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 10%
Egna kontakter 16 41%
Genom en institution 14 36%
Annat 4 10%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 25 64%
Nej 13 33%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 6 15%
Mycket relevant 32 82%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 1 3%
20-25 29 74%
> 25 6 15%
Ej svar 3 8%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 2 5%
100 % 34 87%
Ej svar 3 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 8%
5-15 14 36%
15-25 10 26%
> 25 5 13%
Ej svar 7 18%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 12 31%
Mycket 25 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 8 21%
Mycket 30 77%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 17 44%
Mycket 22 56%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 10%
Mycket 35 90%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 8%
Nöjd 20 51%
Mycket nöjd 16 41%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 11 28%
Nöjd 15 38%
Mycket nöjd 11 28%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 11 28%
Nöjd 16 41%
Mycket nöjd 10 26%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 10%
Nöjd 7 18%
Mycket nöjd 27 69%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 8%
Nöjd 23 59%
Mycket nöjd 12 31%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 6 15%
Nöjd 10 26%
Mycket nöjd 17 44%
Ej svar 5 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 8 21%
Nej 30 77%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 35 90%
Nej 2 5%
Kanske 2 5%
Ej svar 0 0%