Rapport för utvärdering av examensarbete - A

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Arkitektur
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1530%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 7%
Egna kontakter 6 40%
Genom en institution 2 13%
Annat 3 20%
Ej svar 3 20%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 3 20%
Nej 12 80%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 7%
Relevant 3 20%
Mycket relevant 11 73%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 20%
20-25 6 40%
> 25 6 40%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 6 40%
100 % 9 60%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 13%
5-15 8 53%
15-25 5 33%
> 25 0 0%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 7%
Lite 5 33%
Mycket 9 60%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 27%
Mycket 11 73%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 67%
Mycket 5 33%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 20%
Mycket 12 80%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 7%
Ganska nöjd 1 7%
Nöjd 6 40%
Mycket nöjd 7 47%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 7%
Ganska nöjd 2 13%
Nöjd 6 40%
Mycket nöjd 5 33%
Ej svar 1 7%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 7%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 4 27%
Mycket nöjd 8 53%
Ej svar 2 13%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 27%
Nöjd 2 13%
Mycket nöjd 8 53%
Ej svar 1 7%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 33%
Nöjd 4 27%
Mycket nöjd 5 33%
Ej svar 1 7%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 33%
Nöjd 3 20%
Mycket nöjd 4 27%
Ej svar 3 20%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 7%
Nej 14 93%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 7 47%
Nej 1 7%
Kanske 0 0%
Ej svar 7 47%