Rapport för utvärdering av examensarbete - FRT820

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i reglerteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2676%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 27%
Egna kontakter 6 23%
Genom en institution 11 42%
Annat 2 8%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 23 88%
Nej 3 12%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 19%
Mycket relevant 21 81%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 1 4%
20-25 16 62%
> 25 9 35%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 1 4%
75 % 4 15%
100 % 20 77%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 27%
5-15 8 31%
15-25 5 19%
> 25 4 15%
Ej svar 2 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 6 23%
Mycket 17 65%
Ej svar 2 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 27%
Mycket 18 69%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 15 58%
Mycket 9 35%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 15%
Mycket 21 81%
Ej svar 1 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 8%
Nöjd 12 46%
Mycket nöjd 11 42%
Ej svar 1 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 10 38%
Mycket nöjd 10 38%
Ej svar 1 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 8 31%
Nöjd 11 42%
Mycket nöjd 6 23%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 23%
Nöjd 8 31%
Mycket nöjd 12 46%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 23%
Nöjd 10 38%
Mycket nöjd 10 38%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 10 38%
Mycket nöjd 9 35%
Ej svar 4 15%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 19 73%
Nej 5 19%
Ej svar 2 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 24 92%
Nej 0 0%
Kanske 2 8%
Ej svar 0 0%