Rapport för utvärdering av examensarbete - EDA920

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2356%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 13%
Egna kontakter 9 39%
Genom en institution 7 30%
Annat 4 17%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 17 74%
Nej 6 26%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 5 22%
Mycket relevant 16 70%
Ej svar 1 4%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 1 4%
20-25 13 57%
> 25 7 30%
Ej svar 2 9%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 1 4%
75 % 10 43%
100 % 10 43%
Ej svar 1 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 22%
5-15 7 30%
15-25 10 43%
> 25 0 0%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 52%
Mycket 10 43%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 11 48%
Mycket 10 43%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 7 30%
Mycket 14 61%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 10 43%
Mycket 12 52%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 11 48%
Mycket nöjd 8 35%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 10 43%
Nöjd 7 30%
Mycket nöjd 4 17%
Ej svar 1 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 6 26%
Nöjd 10 43%
Mycket nöjd 3 13%
Ej svar 2 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 11 48%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 22%
Nöjd 8 35%
Mycket nöjd 8 35%
Ej svar 2 9%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 13%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 8 35%
Mycket nöjd 6 26%
Ej svar 4 17%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 8 35%
Nej 12 52%
Ej svar 3 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 13 57%
Nej 3 13%
Kanske 4 17%
Ej svar 3 13%