Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens61355%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 47 8%
Egna kontakter 270 44%
Genom en institution 185 30%
Annat 90 15%
Ej svar 21 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 474 77%
Nej 122 20%
Ej svar 17 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 21 3%
Relevant 138 23%
Mycket relevant 443 72%
Ej svar 11 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 20 3%
15-20 116 19%
20-25 296 48%
> 25 163 27%
Ej svar 18 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 6 1%
50 % 28 5%
75 % 165 27%
100 % 391 64%
Ej svar 23 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 124 20%
5-15 225 37%
15-25 144 23%
> 25 77 13%
Ej svar 43 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 13 2%
Lite 202 33%
Mycket 381 62%
Ej svar 17 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 5 1%
Lite 138 23%
Mycket 455 74%
Ej svar 15 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 17 3%
Lite 243 40%
Mycket 339 55%
Ej svar 14 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 8 1%
Lite 134 22%
Mycket 457 75%
Ej svar 14 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 6 1%
Ganska nöjd 46 8%
Nöjd 261 43%
Mycket nöjd 292 48%
Ej svar 8 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 22 4%
Ganska nöjd 120 20%
Nöjd 259 42%
Mycket nöjd 201 33%
Ej svar 11 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 14 2%
Ganska nöjd 138 23%
Nöjd 253 41%
Mycket nöjd 166 27%
Ej svar 42 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 5 1%
Ganska nöjd 62 10%
Nöjd 227 37%
Mycket nöjd 308 50%
Ej svar 11 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 8 1%
Ganska nöjd 85 14%
Nöjd 291 47%
Mycket nöjd 217 35%
Ej svar 12 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 22 4%
Ganska nöjd 81 13%
Nöjd 221 36%
Mycket nöjd 221 36%
Ej svar 68 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 228 37%
Nej 330 54%
Ej svar 55 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 470 77%
Nej 39 6%
Kanske 56 9%
Ej svar 48 8%