Rapport för utvärdering av examensarbete - PI

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Teknisk matematik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2178%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 24%
Egna kontakter 1 5%
Genom en institution 12 57%
Annat 2 10%
Ej svar 1 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 10 48%
Nej 11 52%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 6 29%
Mycket relevant 15 71%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 5%
15-20 3 14%
20-25 15 71%
> 25 2 10%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 10%
75 % 5 24%
100 % 13 62%
Ej svar 1 5%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 24%
5-15 7 33%
15-25 7 33%
> 25 2 10%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 10 48%
Mycket 10 48%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 10%
Lite 4 19%
Mycket 15 71%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 14%
Lite 6 29%
Mycket 12 57%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 24%
Mycket 15 71%
Ej svar 1 5%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 24%
Nöjd 4 19%
Mycket nöjd 12 57%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 12 57%
Mycket nöjd 7 33%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 10%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 9 43%
Mycket nöjd 8 38%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 4 19%
Nöjd 5 24%
Mycket nöjd 11 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 9 43%
Mycket nöjd 11 52%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 10%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 6 29%
Mycket nöjd 6 29%
Ej svar 5 24%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 33%
Nej 14 67%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 13 62%
Nej 1 5%
Kanske 4 19%
Ej svar 3 14%