Rapport för utvärdering av examensarbete - N

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Teknisk nanovetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1757%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 24%
Egna kontakter 5 29%
Genom en institution 6 35%
Annat 2 12%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 7 41%
Nej 7 41%
Ej svar 3 18%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 6%
Relevant 2 12%
Mycket relevant 14 82%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 1 6%
20-25 11 65%
> 25 5 29%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 4 24%
100 % 13 76%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 18%
5-15 2 12%
15-25 2 12%
> 25 5 29%
Ej svar 5 29%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 41%
Mycket 9 53%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 18%
Mycket 13 76%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 12%
Lite 5 29%
Mycket 9 53%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 16 94%
Ej svar 1 6%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 8 47%
Mycket nöjd 5 29%
Ej svar 1 6%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 2 12%
Nöjd 7 41%
Mycket nöjd 6 35%
Ej svar 1 6%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 24%
Nöjd 8 47%
Mycket nöjd 3 18%
Ej svar 2 12%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 3 18%
Mycket nöjd 10 59%
Ej svar 1 6%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 24%
Nöjd 5 29%
Mycket nöjd 7 41%
Ej svar 1 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 6 35%
Mycket nöjd 5 29%
Ej svar 3 18%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 41%
Nej 10 59%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 15 88%
Nej 0 0%
Kanske 1 6%
Ej svar 1 6%