Rapport för utvärdering av examensarbete - K

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Kemiteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2574%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 16%
Egna kontakter 12 48%
Genom en institution 7 28%
Annat 1 4%
Ej svar 1 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 18 72%
Nej 6 24%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 12%
Relevant 5 20%
Mycket relevant 17 68%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 8%
15-20 2 8%
20-25 15 60%
> 25 6 24%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 5 20%
100 % 19 76%
Ej svar 1 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 24%
5-15 5 20%
15-25 3 12%
> 25 7 28%
Ej svar 4 16%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 9 36%
Mycket 15 60%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 6 24%
Mycket 18 72%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 40%
Mycket 15 60%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 7 28%
Mycket 17 68%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 8%
Nöjd 14 56%
Mycket nöjd 9 36%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 15 60%
Mycket nöjd 6 24%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 5 20%
Nöjd 13 52%
Mycket nöjd 4 16%
Ej svar 2 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 8%
Nöjd 8 32%
Mycket nöjd 15 60%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 15 60%
Mycket nöjd 6 24%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 12%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 7 28%
Mycket nöjd 5 20%
Ej svar 7 28%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 11 44%
Nej 13 52%
Ej svar 1 4%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 19 76%
Nej 3 12%
Kanske 2 8%
Ej svar 1 4%