Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3558%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 10 29%
Genom en institution 19 54%
Annat 5 14%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 21 60%
Nej 13 37%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 8 23%
Mycket relevant 26 74%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 17%
20-25 17 49%
> 25 12 34%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 2 6%
50 % 1 3%
75 % 10 29%
100 % 22 63%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 20%
5-15 6 17%
15-25 13 37%
> 25 6 17%
Ej svar 3 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 31%
Mycket 23 66%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 14%
Mycket 28 80%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 9%
Lite 15 43%
Mycket 17 49%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 11%
Mycket 30 86%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 13 37%
Mycket nöjd 20 57%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 6 17%
Nöjd 18 51%
Mycket nöjd 10 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 10 29%
Nöjd 13 37%
Mycket nöjd 9 26%
Ej svar 2 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 11 31%
Mycket nöjd 20 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 17 49%
Mycket nöjd 16 46%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 9%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 14 40%
Mycket nöjd 10 29%
Ej svar 3 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 11 31%
Nej 23 66%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 32 91%
Nej 2 6%
Kanske 0 0%
Ej svar 1 3%