Rapport för utvärdering av examensarbete - E

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Elektroteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4169%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 12%
Egna kontakter 10 24%
Genom en institution 20 49%
Annat 6 15%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 63%
Nej 15 37%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 5 12%
Relevant 10 24%
Mycket relevant 26 63%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 7%
20-25 24 59%
> 25 12 29%
Ej svar 2 5%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 2%
75 % 9 22%
100 % 29 71%
Ej svar 2 5%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 9 22%
5-15 16 39%
15-25 7 17%
> 25 9 22%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 15 37%
Mycket 26 63%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 17%
Mycket 34 83%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 16 39%
Mycket 23 56%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 22%
Mycket 32 78%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 12%
Nöjd 13 32%
Mycket nöjd 21 51%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 10 24%
Nöjd 16 39%
Mycket nöjd 14 34%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 15%
Nöjd 25 61%
Mycket nöjd 8 20%
Ej svar 2 5%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 17%
Nöjd 16 39%
Mycket nöjd 18 44%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 7%
Nöjd 20 49%
Mycket nöjd 16 39%
Ej svar 2 5%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 10%
Nöjd 17 41%
Mycket nöjd 16 39%
Ej svar 3 7%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 39%
Nej 24 59%
Ej svar 1 2%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 33 80%
Nej 3 7%
Kanske 2 5%
Ej svar 3 7%