Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3668%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 8 22%
Genom en institution 14 39%
Annat 11 31%
Ej svar 2 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 28 78%
Nej 7 19%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 5 14%
Mycket relevant 29 81%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 17%
20-25 20 56%
> 25 9 25%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 8%
75 % 9 25%
100 % 21 58%
Ej svar 3 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 22%
5-15 12 33%
15-25 9 25%
> 25 5 14%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 39%
Mycket 20 56%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 7 19%
Mycket 27 75%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 8%
Lite 15 42%
Mycket 17 47%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 10 28%
Mycket 23 64%
Ej svar 2 6%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 13 36%
Mycket nöjd 16 44%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 8%
Ganska nöjd 7 19%
Nöjd 17 47%
Mycket nöjd 8 22%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 13 36%
Nöjd 10 28%
Mycket nöjd 12 33%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 8%
Nöjd 18 50%
Mycket nöjd 13 36%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 19%
Nöjd 14 39%
Mycket nöjd 13 36%
Ej svar 2 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 16 44%
Mycket nöjd 12 33%
Ej svar 2 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 12 33%
Nej 21 58%
Ej svar 3 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 26 72%
Nej 2 6%
Kanske 4 11%
Ej svar 4 11%