Rapport för utvärdering av examensarbete - EITM01

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektro- och informationsteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2067%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 10%
Egna kontakter 4 20%
Genom en institution 12 60%
Annat 2 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 10 50%
Nej 10 50%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 5%
Relevant 5 25%
Mycket relevant 14 70%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 15%
20-25 12 60%
> 25 5 25%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 10%
75 % 6 30%
100 % 12 60%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 20%
5-15 7 35%
15-25 4 20%
> 25 5 25%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 3 15%
Mycket 15 75%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 10%
Lite 2 10%
Mycket 16 80%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 15%
Lite 8 40%
Mycket 9 45%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 25%
Mycket 15 75%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 4 20%
Mycket nöjd 13 65%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 11 55%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 25%
Nöjd 8 40%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 1 5%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 15%
Nöjd 6 30%
Mycket nöjd 11 55%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 20%
Nöjd 10 50%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 10%
Ganska nöjd 4 20%
Nöjd 10 50%
Mycket nöjd 3 15%
Ej svar 1 5%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 4 20%
Nej 16 80%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 15 75%
Nej 2 10%
Kanske 3 15%
Ej svar 0 0%