Rapport för utvärdering av examensarbete - EDA920

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3369%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 6%
Egna kontakter 6 18%
Genom en institution 12 36%
Annat 13 39%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 79%
Nej 7 21%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 7 21%
Mycket relevant 25 76%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 15%
20-25 19 58%
> 25 9 27%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 9%
75 % 5 15%
100 % 23 70%
Ej svar 2 6%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 10 30%
5-15 12 36%
15-25 7 21%
> 25 3 9%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 42%
Mycket 19 58%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 24%
Mycket 25 76%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 14 42%
Mycket 17 52%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 8 24%
Mycket 23 70%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 8 24%
Nöjd 12 36%
Mycket nöjd 12 36%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 9 27%
Nöjd 15 45%
Mycket nöjd 7 21%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 13 39%
Nöjd 10 30%
Mycket nöjd 9 27%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 17 52%
Mycket nöjd 10 30%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 18%
Nöjd 14 42%
Mycket nöjd 12 36%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 13 39%
Mycket nöjd 13 39%
Ej svar 1 3%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 14 42%
Nej 19 58%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 25 76%
Nej 2 6%
Kanske 2 6%
Ej svar 4 12%