Rapport för utvärdering av examensarbete - AAHM01

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i arkitektur
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1860%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 6%
Egna kontakter 2 11%
Genom en institution 3 17%
Annat 7 39%
Ej svar 5 28%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 7 39%
Nej 11 61%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 28%
Mycket relevant 13 72%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 11%
20-25 6 33%
> 25 10 56%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 3 17%
100 % 15 83%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 6%
5-15 4 22%
15-25 6 33%
> 25 5 28%
Ej svar 2 11%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 17%
Mycket 14 78%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 11%
Mycket 16 89%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 11%
Lite 10 56%
Mycket 6 33%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 22%
Mycket 14 78%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 11 61%
Mycket nöjd 6 33%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 3 17%
Nöjd 9 50%
Mycket nöjd 5 28%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 9 50%
Mycket nöjd 6 33%
Ej svar 2 11%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 22%
Nöjd 8 44%
Mycket nöjd 6 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 28%
Nöjd 11 61%
Mycket nöjd 1 6%
Ej svar 1 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 17%
Nöjd 7 39%
Mycket nöjd 5 28%
Ej svar 3 17%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 6%
Nej 16 89%
Ej svar 1 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 8 44%
Nej 1 6%
Kanske 2 11%
Ej svar 7 39%