Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens61062%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 49 8%
Egna kontakter 238 39%
Genom en institution 202 33%
Annat 96 16%
Ej svar 25 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 459 75%
Nej 133 22%
Ej svar 18 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 22 4%
Relevant 150 25%
Mycket relevant 433 71%
Ej svar 5 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 30 5%
15-20 123 20%
20-25 297 49%
> 25 152 25%
Ej svar 8 1%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 8 1%
50 % 25 4%
75 % 174 29%
100 % 385 63%
Ej svar 18 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 135 22%
5-15 236 39%
15-25 136 22%
> 25 66 11%
Ej svar 37 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 9 1%
Lite 208 34%
Mycket 386 63%
Ej svar 7 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 8 1%
Lite 136 22%
Mycket 458 75%
Ej svar 8 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 36 6%
Lite 242 40%
Mycket 328 54%
Ej svar 4 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 9 1%
Lite 145 24%
Mycket 449 74%
Ej svar 7 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 9 1%
Ganska nöjd 69 11%
Nöjd 235 39%
Mycket nöjd 291 48%
Ej svar 6 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 29 5%
Ganska nöjd 118 19%
Nöjd 267 44%
Mycket nöjd 189 31%
Ej svar 7 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 15 2%
Ganska nöjd 142 23%
Nöjd 248 41%
Mycket nöjd 159 26%
Ej svar 46 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 5 1%
Ganska nöjd 85 14%
Nöjd 221 36%
Mycket nöjd 294 48%
Ej svar 5 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 5 1%
Ganska nöjd 77 13%
Nöjd 293 48%
Mycket nöjd 225 37%
Ej svar 10 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 31 5%
Ganska nöjd 82 13%
Nöjd 241 40%
Mycket nöjd 205 34%
Ej svar 51 8%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 236 39%
Nej 343 56%
Ej svar 31 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 468 77%
Nej 34 6%
Kanske 64 10%
Ej svar 44 7%