Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3046%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 17 57%
Genom en institution 7 23%
Annat 5 17%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 27 90%
Nej 3 10%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 3%
Lite relevant 2 7%
Relevant 6 20%
Mycket relevant 21 70%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 20%
20-25 14 47%
> 25 9 30%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 1 3%
75 % 11 37%
100 % 15 50%
Ej svar 2 7%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 7%
5-15 9 30%
15-25 11 37%
> 25 6 20%
Ej svar 2 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 6 20%
Mycket 23 77%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 7%
Lite 5 17%
Mycket 22 73%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 10 33%
Mycket 19 63%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 2 7%
Lite 9 30%
Mycket 18 60%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 12 40%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 10%
Ganska nöjd 8 27%
Nöjd 12 40%
Mycket nöjd 7 23%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 27%
Nöjd 10 33%
Mycket nöjd 9 30%
Ej svar 3 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 11 37%
Mycket nöjd 17 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 15 50%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 8 27%
Mycket nöjd 13 43%
Ej svar 4 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 15 50%
Nej 11 37%
Ej svar 4 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 23 77%
Nej 3 10%
Kanske 3 10%
Ej svar 1 3%