Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3566%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 20%
Egna kontakter 9 26%
Genom en institution 14 40%
Annat 4 11%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 74%
Nej 8 23%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 6 17%
Mycket relevant 28 80%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 14%
20-25 9 26%
> 25 20 57%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 4 11%
75 % 8 23%
100 % 23 66%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 9%
5-15 14 40%
15-25 9 26%
> 25 8 23%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 16 46%
Mycket 18 51%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 26%
Mycket 26 74%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 19 54%
Mycket 16 46%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 14%
Mycket 30 86%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 17%
Nöjd 15 43%
Mycket nöjd 14 40%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 4 11%
Ganska nöjd 9 26%
Nöjd 16 46%
Mycket nöjd 6 17%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 9 26%
Nöjd 17 49%
Mycket nöjd 8 23%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 20%
Nöjd 12 34%
Mycket nöjd 16 46%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 9 26%
Nöjd 15 43%
Mycket nöjd 8 23%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 9%
Nöjd 14 40%
Mycket nöjd 11 31%
Ej svar 6 17%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 14 40%
Nej 20 57%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 28 80%
Nej 2 6%
Kanske 2 6%
Ej svar 3 9%