Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2878%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 7%
Egna kontakter 9 32%
Genom en institution 12 43%
Annat 5 18%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 23 82%
Nej 5 18%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 4%
Lite relevant 1 4%
Relevant 7 25%
Mycket relevant 19 68%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 4%
15-20 3 11%
20-25 15 54%
> 25 9 32%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 2 7%
75 % 5 18%
100 % 19 68%
Ej svar 1 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 21%
5-15 11 39%
15-25 6 21%
> 25 5 18%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 13 46%
Mycket 14 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 8 29%
Mycket 18 64%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 7%
Lite 12 43%
Mycket 14 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 3 11%
Lite 9 32%
Mycket 16 57%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 19 68%
Mycket nöjd 6 21%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 11%
Ganska nöjd 8 29%
Nöjd 13 46%
Mycket nöjd 4 14%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 4 14%
Nöjd 15 54%
Mycket nöjd 6 21%
Ej svar 2 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 11%
Nöjd 16 57%
Mycket nöjd 8 29%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 15 54%
Mycket nöjd 10 36%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 11%
Ganska nöjd 3 11%
Nöjd 13 46%
Mycket nöjd 6 21%
Ej svar 3 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 19 68%
Nej 6 21%
Ej svar 3 11%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 22 79%
Nej 2 7%
Kanske 3 11%
Ej svar 1 4%