Rapport för utvärdering av examensarbete - EITM01

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektro- och informationsteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2473%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 4%
Egna kontakter 10 42%
Genom en institution 10 42%
Annat 3 13%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 19 79%
Nej 5 21%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 6 25%
Mycket relevant 17 71%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 4%
15-20 6 25%
20-25 10 42%
> 25 7 29%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 8%
75 % 5 21%
100 % 17 71%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 25%
5-15 8 33%
15-25 7 29%
> 25 3 13%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 14 58%
Mycket 9 38%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 38%
Mycket 14 58%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 8%
Lite 9 38%
Mycket 13 54%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 7 29%
Mycket 16 67%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 8%
Nöjd 13 54%
Mycket nöjd 9 38%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 8%
Ganska nöjd 7 29%
Nöjd 9 38%
Mycket nöjd 6 25%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 17 71%
Mycket nöjd 4 17%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 14 58%
Mycket nöjd 7 29%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 12 50%
Mycket nöjd 8 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 17%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 10 42%
Mycket nöjd 6 25%
Ej svar 1 4%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 15 63%
Nej 8 33%
Ej svar 1 4%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 18 75%
Nej 3 13%
Kanske 3 13%
Ej svar 0 0%