Rapport för utvärdering av examensarbete - AAHM01

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i arkitektur
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2263%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 5%
Egna kontakter 9 41%
Genom en institution 2 9%
Annat 9 41%
Ej svar 1 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 6 27%
Nej 15 68%
Ej svar 1 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 3 14%
Mycket relevant 18 82%
Ej svar 1 5%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 9%
20-25 4 18%
> 25 16 73%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 9%
75 % 3 14%
100 % 17 77%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 9%
5-15 6 27%
15-25 12 55%
> 25 2 9%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 18%
Mycket 17 77%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 14%
Mycket 18 82%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 14%
Lite 9 41%
Mycket 9 41%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 9%
Mycket 19 86%
Ej svar 1 5%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 5 23%
Mycket nöjd 14 64%
Ej svar 1 5%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 12 55%
Mycket nöjd 8 36%
Ej svar 1 5%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 6 27%
Mycket nöjd 11 50%
Ej svar 5 23%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 3 14%
Nöjd 10 45%
Mycket nöjd 7 32%
Ej svar 1 5%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 4 18%
Nöjd 10 45%
Mycket nöjd 5 23%
Ej svar 2 9%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 6 27%
Mycket nöjd 9 41%
Ej svar 7 32%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 2 9%
Nej 18 82%
Ej svar 2 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 8 36%
Nej 3 14%
Kanske 3 14%
Ej svar 8 36%