Rapport för utvärdering av examensarbete - W

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Ekosystemteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2876%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 4%
Egna kontakter 14 50%
Genom en institution 9 32%
Annat 4 14%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 79%
Nej 6 21%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 7 25%
Mycket relevant 21 75%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 21%
20-25 12 43%
> 25 10 36%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 2 7%
75 % 9 32%
100 % 15 54%
Ej svar 1 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 11%
5-15 14 50%
15-25 7 25%
> 25 3 11%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 13 46%
Mycket 15 54%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 21%
Mycket 22 79%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 36%
Mycket 18 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 29%
Mycket 20 71%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 14%
Nöjd 17 61%
Mycket nöjd 7 25%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 12 43%
Nöjd 9 32%
Mycket nöjd 5 18%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 14 50%
Nöjd 7 25%
Mycket nöjd 4 14%
Ej svar 2 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 9 32%
Mycket nöjd 17 61%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 11%
Nöjd 16 57%
Mycket nöjd 9 32%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 11 39%
Mycket nöjd 16 57%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 11 39%
Nej 17 61%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 23 82%
Nej 2 7%
Kanske 2 7%
Ej svar 1 4%