Rapport för utvärdering av examensarbete - RH

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Riskhantering
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2561%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 12%
Egna kontakter 13 52%
Genom en institution 9 36%
Annat 0 0%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 19 76%
Nej 5 20%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 6 24%
Mycket relevant 17 68%
Ej svar 1 4%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 8%
15-20 5 20%
20-25 6 24%
> 25 12 48%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 4%
75 % 9 36%
100 % 15 60%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 12%
5-15 13 52%
15-25 7 28%
> 25 2 8%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 36%
Mycket 16 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 20%
Mycket 20 80%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 8 32%
Mycket 15 60%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 4 16%
Mycket 20 80%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 8 32%
Mycket nöjd 15 60%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 8%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 13 52%
Mycket nöjd 9 36%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 8 32%
Nöjd 10 40%
Mycket nöjd 6 24%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 9 36%
Mycket nöjd 13 52%
Ej svar 1 4%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 16 64%
Mycket nöjd 6 24%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 16%
Nöjd 11 44%
Mycket nöjd 10 40%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 6 24%
Nej 16 64%
Ej svar 3 12%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 22 88%
Nej 1 4%
Kanske 2 8%
Ej svar 0 0%