Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2131%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 12 57%
Genom en institution 5 24%
Annat 3 14%
Ej svar 1 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 16 76%
Nej 4 19%
Ej svar 1 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 10%
Relevant 7 33%
Mycket relevant 11 52%
Ej svar 1 5%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 4 19%
15-20 5 24%
20-25 7 33%
> 25 4 19%
Ej svar 1 5%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 10%
75 % 7 33%
100 % 10 48%
Ej svar 2 10%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 14%
5-15 9 43%
15-25 5 24%
> 25 1 5%
Ej svar 3 14%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 10%
Lite 4 19%
Mycket 14 67%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 29%
Mycket 14 67%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 24%
Mycket 15 71%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 7 33%
Mycket 12 57%
Ej svar 1 5%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 19%
Nöjd 7 33%
Mycket nöjd 10 48%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 13 62%
Mycket nöjd 6 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 14%
Nöjd 7 33%
Mycket nöjd 8 38%
Ej svar 3 14%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 10 48%
Mycket nöjd 9 43%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 11 52%
Mycket nöjd 8 38%
Ej svar 1 5%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 29%
Nöjd 4 19%
Mycket nöjd 9 43%
Ej svar 2 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 5 24%
Nej 15 71%
Ej svar 1 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 13 62%
Nej 2 10%
Kanske 3 14%
Ej svar 3 14%