Rapport för utvärdering av examensarbete - EITM01

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektro- och informationsteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2978%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 17%
Egna kontakter 11 38%
Genom en institution 9 31%
Annat 4 14%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 24 83%
Nej 5 17%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 6 21%
Mycket relevant 23 79%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 17%
20-25 16 55%
> 25 6 21%
Ej svar 2 7%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 6 21%
100 % 22 76%
Ej svar 1 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 14%
5-15 13 45%
15-25 4 14%
> 25 4 14%
Ej svar 4 14%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 28%
Mycket 19 66%
Ej svar 2 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 31%
Mycket 19 66%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 9 31%
Mycket 17 59%
Ej svar 2 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 31%
Mycket 19 66%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 14%
Nöjd 10 34%
Mycket nöjd 14 48%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 7 24%
Nöjd 11 38%
Mycket nöjd 7 24%
Ej svar 2 7%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 17%
Nöjd 10 34%
Mycket nöjd 11 38%
Ej svar 3 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 11 38%
Mycket nöjd 15 52%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 13 45%
Mycket nöjd 12 41%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 10 34%
Mycket nöjd 11 38%
Ej svar 6 21%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 13 45%
Nej 11 38%
Ej svar 5 17%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 25 86%
Nej 1 3%
Kanske 2 7%
Ej svar 1 3%