Rapport för utvärdering av examensarbete - EDA920

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3075%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 23%
Egna kontakter 10 33%
Genom en institution 11 37%
Annat 2 7%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 73%
Nej 7 23%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 4 13%
Mycket relevant 26 87%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 17%
20-25 14 47%
> 25 11 37%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 10%
75 % 9 30%
100 % 18 60%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 20%
5-15 7 23%
15-25 11 37%
> 25 6 20%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 16 53%
Mycket 13 43%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 12 40%
Mycket 17 57%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 13 43%
Mycket 15 50%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 20%
Mycket 24 80%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 11 37%
Mycket nöjd 15 50%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 10%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 15 50%
Mycket nöjd 8 27%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 8 27%
Nöjd 13 43%
Mycket nöjd 7 23%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 13 43%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 5 17%
Nöjd 15 50%
Mycket nöjd 8 27%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 13 43%
Ej svar 1 3%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 14 47%
Nej 14 47%
Ej svar 2 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 26 87%
Nej 1 3%
Kanske 2 7%
Ej svar 1 3%