Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens60562%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 62 10%
Egna kontakter 259 43%
Genom en institution 194 32%
Annat 76 13%
Ej svar 14 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 450 74%
Nej 137 23%
Ej svar 18 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 0%
Lite relevant 26 4%
Relevant 150 25%
Mycket relevant 424 70%
Ej svar 4 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 27 4%
15-20 104 17%
20-25 273 45%
> 25 185 31%
Ej svar 16 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 4 1%
50 % 26 4%
75 % 173 29%
100 % 389 64%
Ej svar 13 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 132 22%
5-15 242 40%
15-25 128 21%
> 25 71 12%
Ej svar 32 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 7 1%
Lite 206 34%
Mycket 381 63%
Ej svar 11 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 4 1%
Lite 148 24%
Mycket 444 73%
Ej svar 9 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 22 4%
Lite 233 39%
Mycket 338 56%
Ej svar 12 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 4 1%
Lite 137 23%
Mycket 453 75%
Ej svar 11 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 6 1%
Ganska nöjd 71 12%
Nöjd 257 42%
Mycket nöjd 267 44%
Ej svar 4 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 27 4%
Ganska nöjd 128 21%
Nöjd 291 48%
Mycket nöjd 151 25%
Ej svar 8 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 16 3%
Ganska nöjd 165 27%
Nöjd 239 40%
Mycket nöjd 134 22%
Ej svar 51 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 9 1%
Ganska nöjd 74 12%
Nöjd 219 36%
Mycket nöjd 296 49%
Ej svar 7 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 11 2%
Ganska nöjd 89 15%
Nöjd 318 53%
Mycket nöjd 180 30%
Ej svar 7 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 24 4%
Ganska nöjd 79 13%
Nöjd 249 41%
Mycket nöjd 214 35%
Ej svar 39 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 245 40%
Nej 322 53%
Ej svar 38 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 470 78%
Nej 41 7%
Kanske 49 8%
Ej svar 45 7%