Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3477%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 16 47%
Genom en institution 9 26%
Annat 7 21%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 29 85%
Nej 5 15%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 6 18%
Mycket relevant 27 79%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 12%
20-25 18 53%
> 25 11 32%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 6%
75 % 8 24%
100 % 23 68%
Ej svar 1 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 18%
5-15 15 44%
15-25 9 26%
> 25 2 6%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 3 9%
Lite 18 53%
Mycket 13 38%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 15 44%
Mycket 17 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 9%
Lite 19 56%
Mycket 12 35%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 24%
Mycket 26 76%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 16 47%
Mycket nöjd 13 38%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 8 24%
Nöjd 14 41%
Mycket nöjd 10 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 8 24%
Nöjd 19 56%
Mycket nöjd 6 18%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 12%
Nöjd 15 44%
Mycket nöjd 15 44%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 21%
Nöjd 18 53%
Mycket nöjd 8 24%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 13 38%
Mycket nöjd 13 38%
Ej svar 2 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 21 62%
Nej 7 21%
Ej svar 6 18%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 30 88%
Nej 0 0%
Kanske 3 9%
Ej svar 1 3%