Rapport för utvärdering av examensarbete - B

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Program - Bioteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2273%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 9%
Egna kontakter 5 23%
Genom en institution 12 55%
Annat 3 14%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 11 50%
Nej 10 45%
Ej svar 1 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 4 18%
Mycket relevant 18 82%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 0 0%
20-25 11 50%
> 25 11 50%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 4 18%
100 % 17 77%
Ej svar 1 5%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 27%
5-15 4 18%
15-25 4 18%
> 25 8 36%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 8 36%
Mycket 13 59%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 32%
Mycket 15 68%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 6 27%
Mycket 15 68%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 18%
Mycket 18 82%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 18%
Nöjd 7 32%
Mycket nöjd 11 50%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 4 18%
Nöjd 9 41%
Mycket nöjd 8 36%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 7 32%
Nöjd 10 45%
Mycket nöjd 4 18%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 11 50%
Mycket nöjd 11 50%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 18%
Nöjd 10 45%
Mycket nöjd 8 36%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 18%
Nöjd 8 36%
Mycket nöjd 7 32%
Ej svar 3 14%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 5 23%
Nej 16 73%
Ej svar 1 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 20 91%
Nej 0 0%
Kanske 2 9%
Ej svar 0 0%