Rapport för utvärdering av examensarbete - VBR920

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i riskhantering
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1768%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 12%
Egna kontakter 5 29%
Genom en institution 6 35%
Annat 3 18%
Ej svar 1 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 12 71%
Nej 3 18%
Ej svar 2 12%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 4 24%
Mycket relevant 13 76%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 6%
15-20 2 12%
20-25 10 59%
> 25 4 24%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 6 35%
100 % 11 65%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 18%
5-15 10 59%
15-25 4 24%
> 25 0 0%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 41%
Mycket 10 59%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 24%
Mycket 13 76%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 35%
Mycket 11 65%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 29%
Mycket 12 71%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 12%
Nöjd 7 41%
Mycket nöjd 8 47%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 12%
Nöjd 6 35%
Mycket nöjd 9 53%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 29%
Nöjd 9 53%
Mycket nöjd 3 18%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 7 41%
Mycket nöjd 8 47%
Ej svar 1 6%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 11 65%
Mycket nöjd 3 18%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 24%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 9 53%
Mycket nöjd 3 18%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 9 53%
Nej 4 24%
Ej svar 4 24%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 14 82%
Nej 1 6%
Kanske 0 0%
Ej svar 2 12%