Rapport för utvärdering av examensarbete - EITM01

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektro- och informationsteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2876%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 7%
Egna kontakter 11 39%
Genom en institution 8 29%
Annat 6 21%
Ej svar 1 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 79%
Nej 5 18%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 6 21%
Mycket relevant 21 75%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 11%
20-25 16 57%
> 25 9 32%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 7%
75 % 7 25%
100 % 19 68%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 21%
5-15 11 39%
15-25 6 21%
> 25 4 14%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 3 11%
Lite 12 43%
Mycket 13 46%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 7%
Lite 11 39%
Mycket 15 54%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 7%
Lite 17 61%
Mycket 9 32%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 21%
Mycket 22 79%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 15 54%
Mycket nöjd 11 39%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 6 21%
Nöjd 9 32%
Mycket nöjd 11 39%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 18%
Nöjd 16 57%
Mycket nöjd 6 21%
Ej svar 1 4%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 13 46%
Mycket nöjd 14 50%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 9 32%
Nöjd 10 36%
Mycket nöjd 8 29%
Ej svar 1 4%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 7 25%
Mycket nöjd 14 50%
Ej svar 5 18%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 14 50%
Nej 10 36%
Ej svar 4 14%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 26 93%
Nej 1 4%
Kanske 1 4%
Ej svar 0 0%