Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens40969%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 27 7%
Egna kontakter 164 40%
Genom en institution 130 32%
Annat 62 15%
Ej svar 26 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 310 76%
Nej 91 22%
Ej svar 8 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 8 2%
Relevant 99 24%
Mycket relevant 297 73%
Ej svar 5 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 13 3%
15-20 62 15%
20-25 206 50%
> 25 121 30%
Ej svar 7 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 0%
50 % 15 4%
75 % 114 28%
100 % 270 66%
Ej svar 9 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 86 21%
5-15 160 39%
15-25 90 22%
> 25 51 12%
Ej svar 22 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 11 3%
Lite 144 35%
Mycket 248 61%
Ej svar 6 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 6 1%
Lite 112 27%
Mycket 288 70%
Ej svar 3 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 33 8%
Lite 158 39%
Mycket 215 53%
Ej svar 3 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 3 1%
Lite 92 22%
Mycket 309 76%
Ej svar 5 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 3 1%
Ganska nöjd 51 12%
Nöjd 159 39%
Mycket nöjd 193 47%
Ej svar 3 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 14 3%
Ganska nöjd 75 18%
Nöjd 177 43%
Mycket nöjd 141 34%
Ej svar 2 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 16 4%
Ganska nöjd 94 23%
Nöjd 176 43%
Mycket nöjd 89 22%
Ej svar 34 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 7 2%
Ganska nöjd 47 11%
Nöjd 137 33%
Mycket nöjd 213 52%
Ej svar 5 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 0%
Ganska nöjd 70 17%
Nöjd 196 48%
Mycket nöjd 136 33%
Ej svar 6 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 19 5%
Ganska nöjd 59 14%
Nöjd 168 41%
Mycket nöjd 135 33%
Ej svar 28 7%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 167 41%
Nej 207 51%
Ej svar 35 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 312 76%
Nej 30 7%
Kanske 35 9%
Ej svar 32 8%