Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201516
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen85
Antal godkända/andel av registrerade     83 / 98 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens74 / 87 %
Antal män som svarat40
Antal kvinnor som svarat33
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %2 3 %
30-70 %15 20 %
70-100 %50 68 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+942
Tydliga mål+949
Förståelseinriktad examination+3730
Lämplig arbetsbelastning+1440
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+759
Överlag är jag nöjd med den här kursen+1458
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 22 30 %
Neutrala (0) 17 23 %
Nöjda (>0) 35 47 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+14
Standardavvikelse (StdAvv)58
Män+6
Kvinnor+23
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+7
Standardavvikelse (StdAvv)59

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Överlag är studenterna nöjda med kursen, många tycker att deras förmåga att arbeta i grupp har förbättrats och de känner sig säkrare på att angripa nya problem. Strukturen kan bitvis vara lite oklar och många önskar att det skulle finnas tydligare mål, både vad gäller tentan och inlämningarna. På slutet av kursen blev det många moment som skulle vara klara samtidigt vilket gjorde att det kunde var svårt att kunna delta i allt. Många upplever att storleken på rapporten var alldeles för liten i förhållande till förväntningarna.

Studenterna uppskattar kursens nära koppling till industrin och det studiebesök som gjordes på Tetra Pak. Gästföreläsningar är ett bra inslag men många överlappar varandra rent informationsmässigt.

Administrationen fungerar bra och det uppskattas att kursen går att omformas under dess gång. Många tycker det var mycket givande med grupparbetet. En uppskattad del var att flera olika program involveras, det bidrar till ett utbyte av olika kunskaper.

Kurslärarens kommenterer

The course coordinator has discussed the CEQ results and our suggested improvements with three student representatives on 2015-11-26. After that meeting, the course coordinator and examinator agreed on the following:

The following parts of the course are appreciated by the students:
• Project work with companies (packaging development project)
• Working in groups with students from different programmes
Comment by teachers: Since the students are very satisfied with the project work we will continue to work with companies for the projects and also keep the requirement of forming diverse project groups (with students from different programmes).

The following parts of the course are students less satisfied with:
• Project reports (word limits and grading/feedback)
Comment by teachers: The reason that we have the requirements for short reports is that we want that the students learn how to present their results in a short and concise manner because that is what is required from engineers in their working life. Regarding the grading of the reports, we know that it can demotivate some students when they do not get the best grade, but on the other hand we must have a quality check of the reports.
• Content of some lectures
Comment by teachers: We have got the impression that some students are interested to learn more about analytical tools and frameworks that they can use during their packaging development project.

What we have planned to do to improve the course:
• Evaluate whether it makes sense to increase the word limit of the reports.
• Evaluate how we can improve the feedback given to reports.
• Evaluate whether we can replace some of the guest lectures with new lectures that introduce analytical frameworks/tools to be used during the packaging development project.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Innan projektredovisningen