Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201415
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen64
Antal godkända/andel av registrerade     63 / 98 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens52 / 81 %
Antal män som svarat20
Antal kvinnor som svarat30
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %1 2 %
30-70 %11 21 %
70-100 %35 67 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2441
Tydliga mål+657
Förståelseinriktad examination+4330
Lämplig arbetsbelastning+3431
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+3458
Överlag är jag nöjd med den här kursen+2660
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 11 21 %
Neutrala (0) 13 25 %
Nöjda (>0) 28 54 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+26
Standardavvikelse (StdAvv)60
Män+15
Kvinnor+33
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+34
Standardavvikelse (StdAvv)58

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kursen har överlag fungerat bra. Studenterna uppskattar upplägget med inlämningar, prototyp och poster. Något som uppskattas mycket är uppgiften att utföra ett projekt mot riktiga företag. Dock anser studenterna att svårighetsgraden på uppgifterna som ges av företagen skiljer sig mycket.

Arbetsbördan under kursens gång känns jämn och att deadlinesen var tydliga uppskattas. Bra koppling mellan föreläsningarna och projektet. Gästföreläsningarna får bra feedback, men mer fakta knytet till teori önskas och inte så mycket reklam om det företaget som presenterar. Flytta sista föreläsningen innan deadline av rapport 3.

Workshopsen uppskattades, men studenterna anser att dessa var för långdragna. Tipset är att förkorta och gör workshopsen mer kompakta i stället. Studiebesöken på Flextrus och TetraPak uppskattades mycket!

Gruppindelning till projekt
Väldigt bra feedback på hur grupperna delades in med krav (ex minst två olika program), men de önskar att indelningen inte skedde så snabbt. Ett önskemål är att ha en vecka där klassen kan ”lära känna varandra” så att det sedan är lättare att välja grupper. Alternativt att det fanns en lista där det stod var respektive student läser för program. Gör gruppindelningen lättare för studenterna.

En del studenter tycker att det är skevt att man inte kan få en 5:a i kursen om man inte får en 5:a på projektet, ifall man har oturen att hamna i en grupp som inte fungerar tillsammans och därmed inte presterar så bra. Poängsättningen är nu 40 % tenta och 60 % projekt, 50/50 kanske är en bättre uppdelning? En del andra studenter anser att man borde ta bort den skriftliga tentamen då den anses vara onödig och att mer vikt läggs på projektet i stället.

Projektet
Upplägget på rapporterna kritiseras då det är för mycket information som ska skrivas om i rapporterna, men det är väldigt svårt att få med allt med begräsningen på ord som är satt. Tydligare förklaringar vad som krävs av rapporterna önskas så man har en klarare bild av vad som krävs för respektive betyg. Många studenter önskar även med handledning till projektet, och mer intresse från LTH-handledaren. Kanske lägga in kontinuerliga handledningsmöten? Feedback lektionerna uppskattas mycket!

Prototyp
Möjligheten att vara kreativ och skapa en prototyp uppskattas, men mer verktyg och material behövs till prototyprummet. Roligt med möjlighet att använda 3D-printer, men gör det enklare för studenterna att utnyttja detta. Mycket kritik ges då det var väldigt krångligt att få sin 3D-utskrift gjord trots att möjligheten att 3D-printa sin prototyp togs upp redan i början av kursen. Se till att 3D-printern funkar när man har gått ut till studenterna att de kan 3D-printa sin prototyp alternativt informera studenterna att 3D-skrivaren är trasig tidigare än några dagar innan deadline.

Kurslärarens kommenterer

Based on the CEQ results and the discussion with student representatives, we have identified the following course parts and aspects that students highly appreciate. These aspects will be kept as central course elements of MTTN40:

- Project work in groups,
- To solve company problems and interact with companies during project work,
- To work creatively with prototype development,
- Guest lectures,
- To receive feedback from and give feedback to other students.

Based on the CEQ results and from discussion with student representatives, we have identified the following aspects for improvement:

-Interaction between students and supervisors during project work should be intensified. One suggestion is to schedule obligatory meetings between supervisors and students.
- Improve grading and weighting system of the different course parts (for example reports, prototype and poster) to make it easier for students to follow their own progress during the course and to achieve more transparency.
- Communicate clearer about the aim and goals of the course both before the course starts and in the beginning of the course.
- Re-evaluate course literature to provide students with more models and frameworks that they can apply during the project work.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Students filled in the CEQ survey at the final project work presentation day when the groups present the prototypes they have developed during the course.