Slutrapport kursutvärdering, MTTN50

Basfakta

KursnamnLivsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
KurskodMTTN50   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201314
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen7
Antal godkända/andel av registrerade     7 / 100 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens7 / 100 %
Antal män som svarat4
Antal kvinnor som svarat3
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    20 h
Övningar    60 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    120 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %0 0 %
70-100 %7 100 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+959
Tydliga mål+5450
Förståelseinriktad examination+7120
Lämplig arbetsbelastning+6528
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+9319
Överlag är jag nöjd med den här kursen+9319
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 7 100 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+93
Standardavvikelse (StdAvv)19
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+93
Standardavvikelse (StdAvv)19

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kursen Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt har helt klart varit en väldigt uppskattad kurs hos studenterna som läst den. Den upplevs väldigt relevant för utbildningen i stort, och skapar kunskaper som studenterna tror de kommer ha stor nytta av i sitt kommande arbetsliv. Några saker som hyllas lite extra är verklighetsbaserade exempel, samt gästföreläsarna som gav en god bild av hur ett kommande arbetsliv kan se ut. Kursen har enligt studenterna uppmuntrat och förbättrat deras sätt att tänka annorlunda, på ett positivt sätt. Bland annat genom att skapa förståelse för ett problem innan man angriper det och försöker formulera lösningar.

Det verkar generellt inte finnas mycket studenterna vill förändra med kursen, men några småsaker som nämns som förslag på förbättringar är bland annat att tydligare beskriva vad som förväntas under examinationen. Ett annat förslag är att ett studiebesök hos ett innovativt företag hade varit uppskattat, för att ges möjligheten till att studera deras arbetsgång.

Kurslärarens kommenterer

Tack för era värdefulla kommentarer! Det som jag framför allt kommer att tydliggöra inför nästa år är förväntningar och riktlinjer för såväl slutpresentation som skriftlig rapport. Jag gillar tanken med "gäster" som kan ge återkoppling på era projekt och ska undersöka detta. Slutligen ska jag fundera på hur vi eventuellt kan förlänga eller fördjupa själva behovsanalysdelen så att de praktiska övningarna kopplar tydligare till projekten.

---

Thank you for your valuable comments! What I primarily will clarify for next year are the expectations and guidelines for both the final presentation and the written report. I like the idea of having "guests" that can give feedback on your projects and I will look into this. Finally, I will think about how to possibly extend or deepen the needfinding part of the course so that the practical exercises are better aligned with the projects.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Vid sista kurstillfället (presentationer). / At the final session (presentations).