Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1845%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 10 56%
Genom en institution 3 17%
Annat 4 22%
Ej svar 1 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 17 94%
Nej 1 6%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 11%
Relevant 7 39%
Mycket relevant 9 50%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 5 28%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 11 61%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 4 22%
2-4 veckor 4 22%
Mer än 4 veckor 6 33%
Ej svar 2 11%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 0 0%
Ganska väl 3 17%
Väl 5 28%
Mycket väl 6 33%
Ej svar 2 11%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 4 22%
15-20 5 28%
20-25 5 28%
> 25 3 17%
Ej svar 1 6%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 17%
75 % 5 28%
100 % 10 56%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 9 50%
Nej 7 39%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 5 28%
Biträdande handledare 2 11%
Ungefär lika mycket 2 11%
Ej svar 7 39%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 22%
5-15 12 67%
15-25 1 6%
> 25 1 6%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 9 50%
2 Under hela examensarbetet 4 22%
3 Annat 3 17%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 33%
Mycket 12 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 5 28%
Mycket 12 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 28%
Mycket 13 72%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 8 44%
Mycket 9 50%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 11%
Nöjd 6 33%
Mycket nöjd 10 56%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 8 44%
Mycket nöjd 8 44%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 6%
Nöjd 9 50%
Mycket nöjd 7 39%
Ej svar 1 6%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 7 39%
Nej 6 33%
Ej svar 3 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 28%
Nöjd 7 39%
Mycket nöjd 6 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 22%
Nöjd 6 33%
Mycket nöjd 8 44%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 4 22%
Nöjd 10 56%
Mycket nöjd 2 11%
Ej svar 1 6%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 2 11%
Nej 13 72%
Ej svar 1 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 6%
Nej 16 89%
Ej svar 1 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 13 72%
Nej 1 6%
Kanske 4 22%
Ej svar 0 0%