Rapport för utvärdering av examensarbete - FMS820

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i matematisk statistik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1983%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 9 47%
Genom en institution 6 32%
Annat 4 21%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 13 68%
Nej 4 21%
Ej svar 2 11%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 26%
Mycket relevant 13 68%
Ej svar 1 5%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 11%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 4 21%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 12 63%
Ej svar 1 5%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 16 84%
2-4 veckor 2 11%
Mer än 4 veckor 0 0%
Ej svar 1 5%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 5 26%
Ganska väl 8 42%
Väl 2 11%
Mycket väl 2 11%
Ej svar 2 11%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 5%
15-20 2 11%
20-25 9 47%
> 25 4 21%
Ej svar 3 16%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 5%
75 % 4 21%
100 % 11 58%
Ej svar 3 16%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 14 74%
Nej 4 21%
Ej svar 1 5%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 7 37%
Biträdande handledare 5 26%
Ungefär lika mycket 1 5%
Ej svar 6 32%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 5%
5-15 6 32%
15-25 7 37%
> 25 3 16%
Ej svar 2 11%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 13 68%
2 Under hela examensarbetet 3 16%
3 Annat 2 11%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 6 32%
Mycket 11 58%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 11%
Lite 4 21%
Mycket 12 63%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 16%
Mycket 15 79%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 21%
Mycket 14 74%
Ej svar 1 5%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 21%
Nöjd 6 32%
Mycket nöjd 8 42%
Ej svar 1 5%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 11%
Ganska nöjd 6 32%
Nöjd 4 21%
Mycket nöjd 6 32%
Ej svar 1 5%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 21%
Nöjd 8 42%
Mycket nöjd 4 21%
Ej svar 3 16%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 12 63%
Nej 1 5%
Ej svar 6 32%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 32%
Nöjd 7 37%
Mycket nöjd 5 26%
Ej svar 1 5%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 16%
Nöjd 8 42%
Mycket nöjd 5 26%
Ej svar 3 16%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 11%
Nöjd 7 37%
Mycket nöjd 6 32%
Ej svar 4 21%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 12 63%
Nej 1 5%
Ej svar 6 32%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 37%
Nej 11 58%
Ej svar 1 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 11 58%
Nej 2 11%
Kanske 4 21%
Ej svar 2 11%